Karen Kharmandarian picks Japanese machine vision systems company

link